Binalarda Enerji Performansı
Daire Başkanlığı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ve TESİSAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

Binalarda enerji verimliliği ve iklim değişikliği konularını daha etkin çalışmak,  5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında Bakanlığımız görev alanına giren konularda çalışmak üzere Temmuz 2010 tarihinde Enerji Verimliliği ve Tesisat Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. 

“Enerji Verimliği Kanunu” kapsamında Bakanlığımız  2008 yılında bina sektörü ile ilgili olarak iki ana yönetmelik hazırlamıştır. Bunlar;

  • “Merkezi Isıtma ve Sıhhi Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik” - MISSGP
  • AB’nin 2002/91/EC sayılı “Binaların Enerji Performansı Direktifi” baz alınarak hazırlanan “Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği” - BEP

Ayrıca, binanın doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanarak çevresel etkilerini azaltmak için sürdürülebilir yeşil binalar ile sürdürülebilir yerleşmelerin değerlendirme ve belgelendirme sistemlerinin oluşturulması, belgelendirme süreçlerinde rol alacakların görev, nitelik ve sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlenmesi amacıyla;

  • Sürdürülebilir Yeşil Binalar İle Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik hazırlanarak yayınlanmıştır.

Bakanlık Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Enerji Verimliliği Daire Başkanlığının ana görev ve sorumluluğu; binalarda enerji verimliliğine dair iş ve işlemleri yürütmek; Merkezi Sıcak Su ve Isı Giderlerinin Paylaştırılmasına Dair Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek, yürütülmesini sağlamak; iklim değişikliği tedbirleri kapsamında binalara ilişkin işlemleri yürütmek; ekolojik yapı, yeşil bina, akıllı bina gibi yenilikçi yapı tasarım ve teknolojilerine dair işlemleri yürütmek, elektrik ve mekanik tesisat konularına, ısı yalıtımına ilişkin görüş vermektir.

Daire Başkanlığı 4 şube müdürlüğünden oluşmaktadır: 

1- Enerji Verimliliği Şube Müdürlüğü

2- İklimlendirme ve Yangın Tesisatı Şube Müdürlüğü

3- Mekanik Tesisat Şube Müdürlüğü

4- Elektrik Tesisatı Şube Müdürlüğü

 

 

"BEP TR web portalı; Küresel Çevre Fonu (GEF) desteği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yürütülen Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi kapsamında yenilenmiştir."

Enerji Verimliliği Daire Başkanlığı
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü